2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı Hk

Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Tek ders sınav hakkını kullanacak öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Akademik takvimizde Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav tarihi 22 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir.1) Tek ders sınavına girecek öğrenci bu derse, daha önce kayıtlanmış olması ve devam şartını yerine getirilmesi gerekmektedir. Daha önce kayıtlanmamış bir dersin tek ders sınavına girilemez.Öğrencinin tek ders sınav hakkından yararlanabilmesi için; 

2) Tabi olunan müfredattaki 1 (Bir) ders dışında diğer derslerden başarılı olma şartı söz konusudur. Başarısız olup da sınavına girilmek istenen tek dersin, güz veya bahar dönemi dersi olması tek ders sınavına girme koşulu için engel teşkil etmemektedir.


3) Bütün derslerden başarılı olup da GANO’su 2,00 olmayan öğrenciler de GANO’sunu 2,00 veya daha fazla bir değere yükseltmek amacıyla (DD veya DC harfli notlarından herhangi bir dersini) tek ders sınavına girebilir. ( tek dersten alınacak en yüksek sınav sonucu ile birlikte (AA) GANO’sunun 2,00 veya daha yukarı bir orana yükseltebilme durumu söz konusu olmalı.)

Tek ders işlemleri BYS’den takip edilecek olup; notlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından girildikten sonra mezuniyet işlemlerine başlanacaktır

Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İlgili Maddesi

MADDE 27 - Değişiklik : Resmi Gazete 08.10.2019 – 30912

(1) Tek Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrenciler katılabilir. Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Tek Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğrenim harcını öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır. Öğrencilere, stajı başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

HIZLI ERİŞİM