2547 Sayılı Kanunun 44/c Maddesi Uyarınca Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere Uygulanacak Sınav Takvimi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 44. Maddesi kapsamında 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Bahar
dönemi uygulanacak olan iki sınav hakkı için aşağıda belirtilen tarih aralıkları belirlenmiştir.


09 Eylül 2024 - 13 Eylül 2024 44. Madde Kapsamında Bahar Dönemi I. Sınav Hakkı
23 Eylül 2024 - 27 Eylül 2024 44. Madde Kapsamında Bahar Dönemi II. Sınav Hakkı

2547 sayılı Kanunun 44/c maddesine göre, lisans öğretimine başladığı tarihten itibaren 7 yıllık azami öğretim süresi sonunda mezun olamayan, üniversitemizin lisans programlarına kayıtlı son sınıf öğrencilerinin azami öğretim sürelerinin hesabında dikkat edilecek hususlar ve bu öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

05.07.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim programlarında azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla 03.05.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının aşağıdaki şekilde düzenlenerek;
1) Önlisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarının kullandırılmasına,
2) 2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi uyarınca azami süresi dolan öğrenciler için anılan maddenin (c) fıkrasındaki sınav haklarının kullandırılmasında,
a) Eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi
gerekenlerde uygulama yaptırılmasına,
b) Teorik eğitimlerde sınav yapılmasına,
c) Öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de "a" ve "b" bentlerindeki açıklamalara göre
işlemlerin yürütülmesine,
d) Söz konusu uygulama/sınavlara giren öğrencilerin uygulamaya/sınava girdiği ders başına
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam etmelerine (Cumhurbaşkanlığı kararı ile
ilgili dönem için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin aşılmaması suretiyle)
e) Bu öğrencilerin, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarına,
karar verilmiştir.

*Azami öğrenim süreleri sonunda tüm derslerden başarılı olan ve zorunlu stajını yapmayan öğrenciler azami öğretim süresinin bitimini takip eden ilk yarıyıl sonuna kadar stajını tamamlamak zorundadır.Stajlarını başarı ile tamamlayanlar mezuniyet hakkı elde eder. Staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Bahar Dönemi 1. Sınav Hakkı için başvurularını BYS'den gerçekleştirilmektedir.

HIZLI ERİŞİM